Všeobecné obchodné podmienky

I. VYMEDZENIE POJMOV

 • 1. predávajúci – HealthWay, s.r.o., Svätej Trojice 1382, 900 44 Tomášov, IČO: 47 508 523, IČ DPH: 2023945088, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.xxl-kolagen.sk
 • 2. kupujúci – fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim
 • 3. tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.xxl-kolagen.sk
 • 4. elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

II. OBJEDNÁVKA, ODSTÚPENIE OD KÚPY

 • 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
 • 2. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku / e-mailom, telefonicky/, čím dôjde k vzniku záväzku a právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • 3. Objednávky je možné stornovať telefonicky, e-mailom. Akceptovanie storna objednávky predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom.
 • 4. V súlade s ustanoveniami § 12 odst. 1 Zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo v lehote do 7 pracovných odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od kúpy bez udania dôvodu. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu predávajúceho formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Vrátený tovar nesmie mať známky používania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a v pôvodnom obale. K tovaru je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu, písomné prehlásenie o odstúpení od kúpy s uvedením čísla faktúry, dátumom prevzatia tovaru a čísla účtu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpy vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.
 • 5. V prípade závažného problému s dodávkou tovaru od výrobcu si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho.

III. DODACIE PODMIENKY

 • 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe od prijatia elektronickej objednávky. V prípade, že sa tovar nachádza na sklade u predávajúceho, je expedovaný do 2 pracovných dní po prijatí a potvrdení objednávky.
 • 2. V prípade, že sa tovar na sklade nenachádza, dodacia doba je zvyčajne do 10 pracovných dní.
 • 3. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad.
 • 4. Predávajúci účtuje k objednávke dodávanej na Slovensku prepravné náklady na prepravu tovaru k zákazníkovi kuriérskou spoločnosťou vo výške 3,50,- Eur. Cena prepravných nákladov sa môže v niektorých prípadoch líšiť od ceny prepravy nastavenej v eshope. Každú takúto zmeny ceny dopravy musí formou emailu odsúhlasiť zákazník po vyzvaní predajcom. Ak musí predajca zvýšiť cenu prepravy, vždy je to z dôvodu zvýšenej ceny prepravy zo strany kurierskej spoločnosti, ktorú predajca žiaľ nevie ovplyvniť.
 • 5. Predávajúci účtuje k objednávke dodávanej do Českej republiky prepravné náklady na prepravu tovaru k zákazníkovi kuriérskou spoločnosťou vo výške 10,-Eur. Cena dopravy bude s kupujúcim vždy prekonzultovaná po prijatí objednávky a kým zvýšené dopravné náklady neodsúhlasí kupujúci formou emailu, nebude mu balík odoslaný.
 • 6. V prípade požiadavky prepravy tovaru do iných krajín ako je Slovensko a Česká republika konzultuje kupujúci vždy s predajcom.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 • 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 • 2. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar buď vopred prevodom na účet alebo pri prevzatí formou dobierky.
 • 3. Kupujúcemu bude doručený tovar formou zásielky alebo dobierky, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.

V. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 • 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená exspiračná doba uvedená na balení produktu. 
 • 2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru.
 • 3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a držaním tovaru spôsobené kupujúcim. 
 • 4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení chyby e-mailom alebo doporučeným listom. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom chyby ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
 • 5. Predávajúci, po posúdení výrobcom, rozhodne o oprávnenosti reklamácie v zákonnej lehotedo 30 dní  od doručenia reklamovaného tovaru.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu – spoločnosti HealthWay, s.r.o, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov predovšetkým za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a  to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón a emailová adresa. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom uľahčenia vybavovania objednávok kupujúcich  a to aj na objednávky v budúcnosti, odmeňovania verných zákazníkov, na marketingové kampane predávajúceho a súťaže. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim a na zaslanie objednávky kupujúcemu na ním uvedenú adresu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, s ktorou predávajúci spolupracuje. Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje bez súhlasu vlastníka týchto dát žiadnej tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti (kuriérskej služby) za účelom doručenia tovaru kupujúcemu, a okrem príslušných orgánov verejnej správy v prípadoch, kde to ustanovuje zákon. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to zaslaním písomného oznámenia predávajúcemu na adresu: HealthWay, s.r.o, Nová 16, 900 44 Tomášov, alebo elektronicky na info@xxl-kolagen.sk.
 • 2. V prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom /hackerom/, si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti. Hore uvedené pravidlá používania osobných údajov neplatia len v tejto situácii.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • 2. Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.
 • 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.