Záručné a reklamačné podmienky

  • 1. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená exspiračná doba uvedená na balení produktu. 
  • 2. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru.
  • 3. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním a držaním tovaru spôsobené kupujúcim. 
  • 4. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru predávajúceho ihneď po zistení chyby e-mailom alebo doporučeným listom. Reklamovaný tovar zašle na adresu predávajúceho spolu so stručným popisom chyby ako balík, prípadne prostredníctvom kuriérskej služby. Dopravné náklady znáša kupujúci.
  • 5. Predávajúci, po posúdení výrobcom, rozhodne o oprávnenosti reklamácie v zákonnej lehotedo 30 dní  od doručenia reklamovaného tovaru.