Pri objednávke tovarov a služieb na webovej stránke www.xxl-kolagen.sk je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje, vrátane osobných údajov. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný chrániť pred tretími osobami, a pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu, spoločnosti HealthWay, s.r.o, súhlas so spracovaním svojich osobných údajov predovšetkým za účelom plnenia kúpnej zmluvy, a  to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón a emailová adresa. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom uľahčenia vybavovania objednávok kupujúcich  a to aj na objednávky v budúcnosti, odmeňovania verných zákazníkov, na marketingové kampane predávajúceho a súťaže. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto zverené osobné údaje použije len pre komunikáciu s kupujúcim a na zaslanie objednávky kupujúcemu na ním uvedenú adresu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, s ktorou predávajúci spolupracuje. Predávajúci nebude poskytovať osobné údaje bez súhlasu vlastníka týchto dát žiadnej tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti (kuriérskej služby) za účelom doručenia tovaru kupujúcemu, a okrem príslušných orgánov verejnej správy v prípadoch, kde to ustanovuje zákon. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, a to zaslaním písomného oznámenia predávajúcemu na adresu: HealthWay, s.r.o, Nová 16, 900 44 Tomášov, alebo elektronicky na info@xxl-kolagen.sk.